Integritetspolicy


Här beskrivs hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Allmänt

Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för säker hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Danviks hospital, org. nr. 814000-0129, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i stiftelsen.

Personuppgiftsbiträden

Vi har tecknat avtal med leverantörer (personuppgiftsbiträdesavtal) som behandlar personuppgifter för vår räkning.

När och hur vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för hyresgäster, personer som beviljats vård/omsorgsboende och närstående, anställda samt arbetssökande. Vi behandlar personuppgifter med respekt för den enskildes integritet och i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur länge sparas uppgifterna

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Mottagare av uppgifterna

Mottagare av uppgifterna är utifrån behörighet våra medarbetare, leverantörer som behandlar personuppgifter för stiftelsens räkning. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav/krav från myndigheter.

Uppföljning av denna policy

Uppföljning av denna policy sker årligen och revideras vid behov.

Tillgänglighet

Aktuell policy ska finnas publicerad på hemsidan.

Rätten till information

Du har rätt att få information om i vilka sammanhang dina personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas till dig när uppgifterna samlas in. Du kan också kostnadsfritt begära ett registerutdrag, d.v.s. begära ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:

Marianne Björfäll

E-post: dataskyddsombud@danvikshem.se