Kvalitet


Utveckling en del i arbetet

Danvikshem uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som kommunerna ställer på oss för ett tryggt och säkert boende.

Det betyder att vi tillsammans med boende och närstående utvecklar förebyggande åtgärder och förbättringar utifrån varje boendes individuella behov, bland annat genom att skapa miljöer som främjar hälsa och livskvalitet och för att minimera risken för olycka.

Kvalitet och säkerhetsarbetet följs kontinuerligt upp för att öka våra kunskaper i att utveckla det förebyggande arbetet i vården och omsorgen.

I Stiftelsens verksamhetsidé slås fast att verksamheten i alla delar skall präglas av hög kvalitet inom ramen för givna resurser.

Detta innebär att:

  • Vården och omsorgen ska bedrivas på ett patientsäkert sätt så att den enskilde och dennes närstående kan känna sig trygga och säkra med den vård och omsorg som ges.
  • Vården och omsorgen skall bygga på en helhetssyn och respekt för den enskildes integritet och ge boende och närstående möjlighet till delaktighet och medbestämmande.
  • Vården och omsorgen skall ges av så få och kända personer som möjligt för att skapa kontinuitet i vården.
  • All personal skall ha lämplig kompetens/kunskap och arbeta i enlighet med Danvikshems mål, riktlinjer, rutiner och gällande lagstiftning.
  • Personalen skall arbeta i en trygg och säker miljö och ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.
  • Verksamheten skall genomsyras av goda relationer och samverkan internt, till andra vårdgivare, frivilligorganisationer och intresseföreningar.
  • All personal skall medverka i ett fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete så att verksamhetsmålen uppnås. Som grund för förbättringsarbetet ligger riskidentifiering, avvikelserapportering, boendeenkäter, resultat av mätning av kvalitetskriterier samt inkomna synpunkter och klagomål.