Miljö- och hållbarhetsarbete


Vi har ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete för att leva upp till både Svensk Miljöbas krav som våra egna uppsatta mål som årligen utvärderas och omarbetas.

Hållbarhetsarbetet på Danvikshem

En hållbar, långsiktig och stabil aktör inom vård-och omsorg i mer än 470 år.

I drygt 470 år har stiftelsen bidragit till utveckling av vård- och omsorg. Det visar att vi är en hållbar, stabil och långsiktig aktör där samarbete och lyhördhet är kärnvärden i alla möten. En hållbar utveckling kan ses som utveckling i flera dimensioner -socialhållbarhet, ekonomiskhållbarhet och ekologiskhållbarhet – och vi arbetar med hållbarhet inom alla dessa områden vilket gör att vi bidrar på olika sätt till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är den vård och omsorg vi ger till boende på Danvikshem. Vi har sedan 2021 utökat antalet platser för personer med demenssjukdom. Samhället står inför en kommande brist på platser i vård- och omsorgsboende och genom vår utökning av antalet platser skapar vi värde för samhället och de som är i behov av äldreomsorg. I takt med att vi växer är vi också med och skapar fler arbetstillfällen.

Danviks hospital är en allmännyttig statligt bildad stiftelse vars ändamål är att bedriva vård och omsorg. Stiftelsen har två verksamhetsområden; Danvikshem som bedriver äldreomsorg och som stöds av Kapitalförvaltning som förvaltar värdepapper, hyresfastigheter samt jordbruks- och skogsfastigheter.

Social hållbarhet och en god arbetsmiljö och upplevelsen av att arbetet känns meningsfullt är en grundförutsättning. Bemötande och rätt förhållningssätt utifrån de boendes individuella behov är avgörande för att uppnå det övergripande målet, livskvalitet för varje enskild individ. Den sociala gemenskapen mellan medarbetarna och boende är viktig och så är även gemenskapen mellan alla medarbetare. Att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och engagemang är grundläggande för ett ständigt kvalitetsarbete liksom vikten av att rapportera fel och brister så att verksamheten hela tiden kan utvecklas.

Stiftelsen äger skog och tar ansvar för ett hållbart skogsbruk. Den avkastning som skogen ger återinvesteras och bidrar till att vi kan fortsätta bedriva äldreomsorg. Skogsbruket är FSC-certifierat, vilket innebär att skogsbruket ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

Värdepappersförvaltning Stiftelsens finansiella tillgångar ska förvaltas så att det samlade kapitalet långsiktigt minst bibehåller sitt realvärde samtidigt som det ger en löpande avkastning anpassad till kärnverksamhetens behov. Placeringar bedöms enligt såväl ekonomiska, finansiella som etiska och hållbarhetsaspekter.


FNs globala mål för hållbar utveckling


Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapport för 2022.

Miljöarbetet på Danvikshem

Danvikshem har ett aktivt miljöarbete och sedan 2014 är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och har reviderats och godkänts årligen sedan dess. Miljörevisionen genomförs av godkända Svensk Miljöbas-revisorer.

Miljöledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001. Miljöarbetet sker med inriktning på ständiga förbättringar av såväl konkreta miljöförbättrande åtgärder som själva miljöledningssystemet. Våra mål formuleras inom bland annat områdena energi, inköp, kemikalier, transporter, avfall och kompetens.

Hur och vad?

Varje år utses nya mål att arbeta emot och nya handlingsplaner att arbeta emot. Vi har olika verktyg under året för att skapa dessa.

Internrevision – görs enhetsvis med en deltagare från en annan enhet, detta för att belysa vad som kan förbättras, vilka utmaningar som finns och vilket stöd som behövs.
Avvikelser – uppmärksamma händelser som blir fel och förhindra att det uppstår igen.
Matsvinn – mäts fyra gånger per för att minska, ett viktigt mål i Agenda 2030.
Obligatoriska utbildningar – alla nyanställda genomgår utbildning i grundkunskap miljö en gång per år.
Mätningar avfall – vi mäter avfall såsom plast, glas, wellpapp, papper, metall och restavfall. Detta för att få koll och kartlägga vad vi bör arbeta med.
Inköpsstatistik engångsmaterial – Även detta en kartläggning om vad vi bör arbeta med.

Se vår Miljöberättelse (länk)

Danvikshem är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.

Nacka kommuns miljödiplom

Danvikshem har fått ta emot Nacka kommuns miljödiplom varje år sedan 2014.

Med diplomet vill Nacka kommun visa att de tycker att det miljöarbete vi gör är viktigt.
Nacka kommuns miljödiplom ges till de företag i Nacka som har en miljöcertifiering genom ISO 14001, Svensk Miljöbas eller motsvarande.

Borggården med blommande magnolia i förgrunden